Reklamacje i zwroty

wg Regulaminu Sklepu

10. REKLAMACJE

 

1. W przypadku wad Towaru Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany Towar wraz z opisem jego wadliwości (dalej jako „Reklamacja”).

2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis wady Towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania, co do sposobu zaspokojenia roszczeń Klienta.

3. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Podstawą przyjęcia Reklamacji przez Sprzedającego jest okazanie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (np. paragonu fiskalnego, faktury VAT, dowodu zapłaty z rachunku bankowego albo karty płatniczej).

5. Konsument składa Reklamację w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

6. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

7. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 5 i 6 wystarczy wysłanie zawiadomienia przed ich upływem.

8. Okres odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi wynosi 2 lata od dnia wydania Towaru Klientowi.

9. Sprzedający ustosunkowuje się do Reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu jej złożenia.

10. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

11. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

12. Ograniczenie z ust. 11 nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego, albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

13. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady.

14. Jeśli Konsument żąda wymiany Towaru albo jego naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Konsumenta:

- jest niemożliwa dla Sprzedającego do zrealizowania – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części albo całego Towaru,

albo:

- w porównaniu z innym z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

15. Odmawiając wykonania Reklamacji według wyboru Konsumenta, Sprzedający proponuje Konsumentowi inny sposób rozpatrzenia Reklamacji.

16. Obniżona cena Towaru powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

17. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

18. Gdy realizacja uzasadnionej Reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia wadliwości, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

 

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym, umowa ta jest uważana za niezawartą.

3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi w terminie 14 dni od daty odbioru Towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż firma kurierska.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.

6. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8. Koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu ponosi Klient.

9. Potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy następuje przez przesłanie na adres wskazany przez Klienta stosownej wiadomości email zawierającej w załączniku treść oświadczenia o odstąpieniu.

10. Treść złożonego przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Konsumenta.

 

12. ZWROT TOWARU W RAZIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Konsument zwraca Towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem oraz dołęczenie odstąpienia od umowy wraz z paragonem lub fakturą do paczki.

3. Zwrócony Towar winien być w stanie nienaruszonym, chyba że dokonana przez Konsumenta zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6. Sprzedający niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.